Umowa na remont zabytkowej sali nr 1 w Starostwie Powiatowym podpisana

2019-04-15 12:55:00 Starostwo Kaliskie/Marta Wolarz

Umowa na realizację remontu zabytkowej sali nr 1 w Starostwie Powiatowym została podpisana 15 kwietnia przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, wicestarostę Zbigniewa Słodowego oraz Piotra Gulczyńskiego właściciela firmy Garden Products.pl.

fot. Starostwo Kaliskie/Marta Wolarz
fot. Starostwo Kaliskie/Marta Wolarz

- Cieszę się bardzo, że realizowane są kolejne inwestycje przy budynku Starostwa Powiatowego – po wymianie dachu, remoncie skrzydła wschodniego oraz pracach termomodernizacyjnych przystępujemy do remontu Sali nr 1. Sala ta bardzo długo czekała na te prace, prawie 20 lat, dzięki tej inwestycji zostanie ona odrestaurowana i zaadaptowana na cele kulturalne a także wystawiennicze. Pielgrzymi odwiedzający Sanktuarium św. Józefa, turyści a także mieszkańcy powiatu kaliskiego i Miasta Kalisza będą mogli tu zobaczyć ornaty papieskie – Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Będzie to świetna promocja zarówno dla naszego regionu ale także dla Muzeum Historii Przemysłu, gdzie teraz te ekspozycje się znajdują. Również historyczny dziedziniec i teren przed zabytkowym budynkiem Starostwa Powiatowego zostanie zagospodarowany i przebudowany – mówi Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GARDEN PRODUCTS. PL Piotr Gulczyński, która to opiewa na kwotę 1 999 611,00 zł brutto. Wszystkie prace w ramach podpisanej umowy mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku – opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do dnia 1 lipca 2019 r., natomiast wykonanie robót budowlanych do dnia 18 października 2019 r.

Szczegółowy zakres prac:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, a także innych niezbędnych opracowań koniecznych do wykonania przedmiotu umowy według wytycznych programu funkcjonalno – użytkowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz decyzji
i pozwoleń niezbędnych do realizacji i odbioru przedmiotu umowy, a także zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, jeżeli będą wymagane,

3) wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa, w tym m.in. usunięcia istniejącej nawierzchni parkingów, drogi zjazdowej i ciągów pieszych, niwelację i równanie terenu, odwodnienie terenu, wykonanie podbudowy pod drogę dojazdową, plac wejściowy i ciągi piesze, ułożenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, wykonanie elementów małej architektury to jest: gazonu na osi wejścia do budynku, schodów terenowych, murów oporowych, masztów flagowych, szlabanu wjazdowego, ławek ogrodowych, koszy na śmieci itp.,

4) wykonanie robót budowlanych w Sali nr 1 w tym m.in.: porządkowanie pomieszczenia skucie zwilgoconych tynków, obniżenie i wyrównanie gruntu pod posadzkę oraz wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej, wykonanie warstwy chudego betonu wraz z izolacją przeciwwilgociową, usunięcie wtórnych powłok malarskich, wykonanie tynków renowacyjnych w partii cokołowej ścian, naprawienie istniejących pierwotnych tynków wapiennych, malowanie ścian farbami wapiennymi, mineralnymi, zmywalnymi, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ