Rodo

2007-02-03 08:33:35 Redakcja Calisia.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI CALISIA.PL wersja 06/19

Skrót:

Calisia.pl przestrzega wszystkiego, co wynika z przepisów o danych osobowych. Stosujemy pliki cookies, jak każda inna strona na świecie i nie różnimy się pod tym względem od żadnej innej strony www.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu CALISIA.PL (zwanego dalej” serwisem”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, CALISIA.PL ., z siedzibą w Kaliszu przy al. Wolności 17a/35 Kalisz (zwana dalej „CALISIA.PL”), przedstawia dokument objaśniający sposób, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej

„Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ CALISIA.PL

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest CALISIA.PL al Wolności 17a/35 62-800 Kalisz. CALISIA.PL przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

CALISIA.PL zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp.

W trakcie rejestracji CALISIA.PL poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:

 • Imienia lub pseudonimu (nick),
 • Adresu e-mail,
 • Hasła.

Dodatkowo, CALISIA.PL gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Informacje o Użytkowniku CALISIA.PL otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od CALISIA.PL. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę.

W przypadku logowania się do konta CALISIA.PL za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika – CALISIA.PL otrzymuje te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,

prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,

informowania o treściach i usługach CALISIA.PL oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z CALISIA.PL,

 • udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi CALISIA.PL, o ile Użytkownik uprzednio

wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od CALISIA.PL,

 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania

danych osobowych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w CALISIA.PL,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenie roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług CALISIA.PL, przekazywania informacji na temat innych usług CALISIA.PL, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam CALISIA.PL oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes CALISIA.PL. W interesie CALISIA.PL jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników.

Strony trzecie (Partnerzy CALISIA.PL, których lista znajduje się tutaj mogą mieć dostęp do stron internetowych CALISIA.PL w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę Twojej aktywności w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).

W tym zakresie Partnerzy CALISIA.PL są administratorami Twoich danych osobowych, niezależnymi od CALISIA.PL i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania Twoich danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do CALISIA.PL.

Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od CALISIA.PL poprzez swoje konto w Serwisach. Newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w Serwisach. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez CALISIA.PL może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a także korzysta z innych usług CALISIA.PL.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

CALISIA.PL, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których CALISIA.PL posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez CALISIA.PL.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta CALISIA.PL w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu). W takich przypadkach CALISIA.PL zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach CALISIA.PL robotom internetowym, CALISIA.PL stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu CALISIA.PL może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

CALISIA.PL może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez CALISIA.PL w ramach Serwisu.

1. Prawo dostępu do danych osobowych:

2. Na wniosek Użytkownika CALISIA.PL potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał CALISIA.PL poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

3. Prawo do sprostowania danych osobowych:

4. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od CALISIA.PL ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisie.

5. Prawo do usunięcia danych osobowych:

6. W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of CALISIA.PL usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez CALISIA.PL (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez CALISIA.PL).

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

8. Użytkownik może żądać od CALISIA.PL czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach.

Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania CALISIA.PL nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez CALISIA.PL jego danych osobowych, kiedy:

1. CALISIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

2. Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

3. Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

4. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@CALISIA.PL.pl

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

CALISIA.PL przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez CALISIA.PL roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

CALISIA.PL informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z CALISIA.PL, w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”. CALISIA.PL korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której CALISIA.PL uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swójsprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisu internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek @CALISIA.pl.

VIII. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować nasze usługi za darmo. CALISIA.PL jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” CALISIA.PL oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisu reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach. Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym.

Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach naszych Serwisu mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane z podróżami może zobaczyć na naszych Serwisach reklamy biur podróży.

Dane o aktywności Użytkowników na naszych Serwisach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Serwisach CALISIA.PL.

Serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Serwisami CALISIA.PL. Przykładowo Użytkownik który na stronie księgarni nie dokończył zakupu książki, korzystając z Serwisu może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą produkty, które Użytkownik przeglądał.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisu nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Serwisach z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Serwisach, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępnych jest na stronach internetowych wskazanych wyżej Partnerów CALISIA.PL np: https://adssettings.google.com/ lub http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/.

IX. ZARZĄDZANIE OTWARTYMI SESJAMI - ZAZNACZENIE FUNKCJI „NIE WYLOGOWUJ MNIE”

Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji. Z poziomu konta Użytkownik może zarządzać aktywnymi sesjami, ma możliwość sprawdzenia statusu swojego konta oraz zamknięcia sesji na urządzeniach, na których pozostały otwarte. Zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe z poziomu zarządzania kontem CALISIA.PL.

X. LOGI DOSTĘPOWE

W trakcie korzystania z Serwisu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, CALISIA.PL może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa ( aczkolwiek uczyni to niechętnie) danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto CALISIA.PL, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

XII. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, których administratorem jest CALISIA.PL. CALISIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest CALISIA.PL. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

XIII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. CALISIA.PL zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi CALISIA.PL oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym CALISIA.PL nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XV. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XVI. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez CALISIA.PL należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek @CALISIA.PL.pl, lub pisemnie na adres:

CALISIA.PL

Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz. Kontakt z inspektorem danych osobowych CALISIA.PL S.A. jest możliwy pod adresem jacek@calisia.pl

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez CALISIA.PL lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZARZĄDZANIE ZGODAMI: Jeśli chcesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć możesz zrobić to pisząc na wymieniony powyżej adres mailowy.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ