Społeczne

Porządek obrad LXIX sesji Rady Miasta Kalisza

2023-10-22 08:00:00 UM Kalisz

Poniżej prezentujemy porządek obrad LXIX sesji Rady Miasta Kalisza. Odbędzie się ona 26 października 2023 roku.

fot. Przemysław Szczeblewski, PrzemoDronPhoto
fot. Przemysław Szczeblewski, PrzemoDronPhoto

Porządek obrad LXIX sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 26 października 2023 roku o godz. 9:00.

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
III. Przyjęcie protokołu LXVIII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. nadania nazwy dla ronda oraz drogi publicznej na terenie miasta Kalisza,
2. zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska”,
3. zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”,
4. przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024,
6. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
7. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
8. określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,
9. uchwalenia „Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023-2027”,
10. uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2027 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”,
11. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości,
12. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza,
13. opinii o lokalizacji kasyna gry (CASINO Sp. z o.o.),
14. opinii o lokalizacji kasyna gry (Medella SA),
15. opinii o lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA),
16. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2024 r.,
17. ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
18. zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kalisza za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel,
19. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
21. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani … na Prezydenta Miasta Kalisza,
22. stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2022 rok, a także pracowników samorządowych za 2022 rok.
VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Punkt obywatelski.
XII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
www.kalisz.esesja.pl(Link do innej strony) w zakładce – sesja nr LXIX w dniu 26 października 2023 r.,
www.bip.kalisz.pl (Link do innej strony)w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować