Ile za odpady?

2012-12-04 11:44:00 e.za BIM

Do 21 grudnia potrwają konsultacje i kampania informacyjna w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania śmieci przejmują samorządy. To z kolei wiąże się z wprowadzeniem nowych zasad naliczania odpłatności za wywóz odpadów.

archiwum
archiwum
Zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich odbiór i zagospodarowanie stanie się zadaniem samorządów. Gminy muszą się do tego przygotować i wprowadzić zupełnie nowe regulacje prawne. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej. Efektem ich wprowadzenia ma być likwidacja dzikich wysypisk, wyeliminowanie spalania odpadów w paleniskach domowych oraz jeszcze większe rozpowszechnienie selektywnej zbiórki, tak aby osiągnąć wymagane  prawem wskaźniki odzysku i recyklingu. Z kolei nie spełnienie tego wymogu będzie skutkować karami nakładanymi na samorząd. W związku z powyższym musi zostać wprowadzony pakiet uchwał regulujących gospodarowanie odpadami. Samorząd, który pobierać będzie teraz „podatek śmieciowy”, musi przede wszystkim wykreować zasady, na podstawie których zostaną ustalone opłaty. Nie każdy mieszkaniec wytwarza taką samą ilość odpadów.
Prawo przewiduje cztery metody naliczania należności.
1. Pierwsza z nich zakłada ustalenie jednej, stałej stawki dla gospodarstwa domowego. Ustawa nie podaje jednak definicji gospodarstwa domowego, co uniemożliwia precyzyjne skonstruowanie przepisów. Ponadto metoda ta nie byłaby sprawiedliwa. Gospodarstwo domowe mogłaby tworzyć zarówno jedna osoba, jak i dziesięć, a produkcja odpadów w obu przypadkach znacząco się różni.
2. Druga możliwość to opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego – ten jednak także nie jest zdefiniowany przez ustawodawcę. Metraż mieszkania nie zawsze jest też proporcjonalny do ilości produkowanych odpadów, co uderzałoby w osoby samotne.
3. Opłatę można by również ustalić na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  Jednak nie zawsze liczba osób zameldowanych jest zgodna z liczbą osób rzeczywiście zamieszkujących. Niebawem zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy, co uniemożliwi sprawdzenie, ile faktycznie osób mieszka w danym lokalu. Trzeba by się opierać na deklaracjach, których nie można zweryfikować, co z kolei może prowadzić do nadużyć, za które zapłacą inni mieszkańcy. 
 
4. Czwarta metoda zakłada ustalenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody, które świadczy o liczbie zamieszkujących osób, a co za tym idzie – o produkowaniu śmieci. System taki obejmie praktycznie wszystkich kaliszan. Będzie społecznie najsprawiedliwszy, ponieważ zachowana zostanie proporcjonalność ilości mieszkańców względem wytwarzania odpadów. Metodę tę poleca także Regionalna Izba Obrachunkowa, rekomendująca ją gminom o dużym stopniu zwodociągowania. W naszym mieście wynosi ono 99,6%.
Urząd Miejski zarekomendował radnym czwartą metodę, która zakłada ustalenia opłat na podstawie zużycia wody. W jaki sposób metoda ta umożliwi ustalenie „podatku śmieciowego”? Po konsultacjach z zewnętrzną firmą Savona Project sp. z o.o. obliczono, że w 2013 roku gospodarowanie odpadami będzie kosztować miejski budżet ponad 20 mln zł. W przeliczeniu na mieszkańców będzie to około 13,50 zł miesięcznie dla każdego kaliszanina, o ile odpady będą segregowane. Kwotę tę porównano ze średnim zużyciem wody, które wynosi 3 m³ na osobę za każdy miesiąc. Radzie Miejskiej zarekomendowano, że wobec takiego zużycia wody, „podatek śmieciowy” wynosić będzie 4,50 zł za 1 m³ zużytej do celów bytowych wody. Kwota ta zostanie podniesiona o 30%, jeśli mieszkańcy nie będą segregować odpadów i wyniesie odpowiednio 19,20 zł miesięcznie na mieszkańca, czyli 6,40 zł  za  1 m³ zużytej wody.
Każdego roku właściciele nieruchomości zobowiązani będą złożyć deklarację dotyczącą średniego miesięcznego zużycia wody w roku poprzednim, na podstawie której naliczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej składanie będzie obowiązkowe. W przypadku wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni przekazanie ich znajdzie się w obowiązkach zarządcy.
Nowe zasady miały być poddane pod głosowanie na 29. Sesji Rady Miejskiej. Jednak wobec sygnałów, iż zaproponowana przez władze miasta metoda naliczania opłat za wywóz śmieci jest niezrozumiała, punkty dotyczące "podatku śmieciowego" zdjęto z porządku obrad.
Prezydent Janusz Pęcherz zapowiedział, iż w najbliższych tygodniach będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami – spotkania z radami nadzorczymi spółdzielni mieszkaniowych, radami osiedli oraz zarządcami nieruchomości. Kampania informacyjna ma przekonać kaliszan, iż zaproponowane przez samorząd rozwiązanie jest najkorzystniejsze i społecznie najbardziej sprawiedliwe.  
Jeśli jednak konsultacje pokażą, iż społeczeństwo oczekuje, że opłaty za odbiór odpadów będą naliczane od liczby zamieszkujących daną nieruchomość osób, projekt uchwały zostanie zmieniony.
- Niezależnie od przyjętej metody, system gospodarowania odpadami komunalnymi w Kaliszu w 2013 roku będzie kosztował tyle samo! Sugerowanie, że mieszkańcy zaczną bardziej oszczędzać wodę, by było taniej jest błędne!  Mniejsze zużycie wody nie spowoduje zmniejszenia kosztów wywozu śmieci. Trzeba zrozumieć, że jeżeli zużycie wody w Kaliszu spadnie, to kwota 20 milionów złotych zostanie podzielona przez mniejszą liczbę metrów sześciennych zużytej wody, a zatem do wyliczeń stawki za odpady komunalne przyjęta zostanie wyższa kwota za metr sześcienny wody – tłumaczy prezydent Janusz Pęcherz. - Jeśli zostanie wybrana metoda naliczania kosztów od osoby, a liczba złożonych deklaracji pokaże, że w Kaliszu mieszka np. 90 tysięcy mieszkańców zamiast przyjętych w wyliczeniach 102 tysięcy, cena wywozu śmieci musi być skorygowana w górę! Ci mieszkańcy, którzy solidnie wywiązywać się będą z opłat, zapłacą za tych, których nie będzie w zgłoszonych deklaracjach.
Prezydent podkreśla, że niezależnie od przyjętej metody miasto musi pozyskać środki na sfinansowanie  systemu zagospodarowania odpadów w przyszłym roku. Konsultacje z mieszkańcami rozpoczną się 12 grudnia. O godz. 17.30 w sali recepcyjnej ratusza z władzami miasta spotkają się zarządcy nieruchomości. Następnego dnia - 13 grudnia, godz 16.30, sala recepcyjna - Rady Osiedlowe i Zarządy Osiedli. 19 grudnia - godz 17.30, sala recepcyjna – Rady Nadzorcze, Zarządy spółdzielni mieszkaniowych (Budowlanych, Lokatorsko-Własnościowej, Dobrzec), dyrektor MZBM, zarząd TBS.
Uchwały związane z gospodarką odpadami zostaną poddane pod głosowanie na sesji zaplanowanej na 21 grudnia.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować