Biznes

Czy przedsiębiorca może zawiesić czasowo działalność wyjeżdżając na urlop?

2024-06-19 08:36:38 reklama@calisia.pl

Zawieszenie działalności gospodarczej to opcja, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą przerwać prowadzenie swojej firmy na określony czas bez konieczności jej likwidacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy przedsiębiorca chce wyjechać na wakacje lub z innych powodów tymczasowo nie może prowadzić firmy. 

ksiegowi.online
ksiegowi.online

Na czym polega i kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności oznacza czasowe wstrzymanie prowadzenia biznesu. Powód zawieszenia działalności gospodarczej jest dla urzędu nieistotny. Nie trzeba go podawać we wniosku. Może to być zatem zarówno wyjazd wakacyjny, choroba, jak i czasowe zaprzestanie prowadzenia firmy ze względu na sezonowość działań. 

Należy jednak pamiętać, że jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić działalność gospodarczą. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło - w takich przypadkach, pomimo istnienia zatrudnionych pracowników, przedsiębiorca może skorzystać z możliwości zawieszenia działalności. 

Okres zawieszenia działalności

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Natomiast przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą zawiesić swoją działalność bezterminowo.

Dla przedsiębiorcy, który jest  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od daty wskazanej we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i trawa do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej lub do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Natomiast u przedsiębiorcy zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od daty wskazanej we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do daty wskazanej we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Powyższe przepisy oznaczają, że przedsiębiorca planujący np. tygodniowy urlop nie może zawiesić działalności tylko na dwa tygodnie. W takiej sytuacji musi on mianować pełnomocnika, który przejmie jego obowiązki w czasie nieobecności. Z tego powodu możliwość połączenia dwutygodniowego urlopu przedsiębiorcy z zawieszeniem działalności jest wykluczona.

Jak zgłosić zawieszenie?

Aby zawiesić działalność, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzu CEIDG-1. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika (wymagana opłata za pełnomocnictwo), listownie (z notarialnie poświadczonym podpisem) lub elektronicznie, z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Formularz CEIDG jest standardowym dokumentem służącym do rejestracji działalności gospodarczej. Aby zgłosić zawieszenie działalności, konieczne jest zaznaczenie znaku „x” w rubryce 01.3 tego formularza.

Podatki i opłaty

W okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku składania plików JPK_V7M/V7K, chyba że przedsiębiorca osiągnie przychody, które podlegają opodatkowaniu VAT (np. z tytułu sprzedaży środków trwałych). Nie ma również obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy czy składek ZUS (w przypadku pełnych miesięcy zawieszenia). Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy ulega zawieszeniu, co może wymagać podjęcia dodatkowych kroków. Po 30 dniach od zawieszenia, gdy ubezpieczenie straci ważność podatnik powinien podjąć jedną z następujących decyzji: skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego małżonka (o ile takowe małżonek posiada), zawarcie umowy z NFZ i dobrowolne ubezpieczenie, aby to zrobić konieczne jest zgłoszenie się z tą umową do ZUS.

 

Prawa i obowiązki w okresie zawieszenia

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może prowadzić żadnych działań generujących przychody z działalności gospodarczej ani dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Może jednak podejmować działania niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów oraz regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem.

Wznowienie działalności

Wznowienie działalności również wymaga złożenia odpowiedniego wniosku CEIDG-1 przed upływem zadeklarowanego okresu zawieszenia. Przedsiębiorca może jednak wznowić działalność przed upływem tego czasu, który zadeklarował we wniosku, jednak data wznowienia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Zarządzanie czasowym zawieszeniem działalności gospodarczej wymaga starannego zaplanowania oraz zrozumienia wszelkich konsekwencji prawnych i podatkowych. W razie wątpliwości, warto skonsultować się z biurem, które służy fachową pomocą w tym zakresie.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, aby uzyskać więcej informacji na temat zawieszenia działalności gospodarczej i innych zagadnień związanych z prowadzeniem firmy.

 

Artykuł ten zapewnia kompleksowe informacje na temat procedur zawieszenia działalności gospodarczej, które mogą być niezbędne przedsiębiorcom planującym przerwę w pracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami, abyście mogli skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w obszarze księgowości i kadr.

Zapraszamy do współpracy:

Tel.: + 48 535 513 160
Email: kontakt@ksiegowi.online

 

Nasza oferta:

Oferujemy kompleksową obsługę firm oraz klientów indywidualnych.

Zakres obsługi księgowej obejmuje m.in.:

 • kompleksowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
 • kompleksowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • bieżącą oraz kompleksową reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów.

 

 Zakres oferty kadrowo-płacowej obejmuje m.in.:

 • rozliczanie z ZUS, U.S.,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczanie kierowców,
 • sporządzanie list płać, rachunków,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych.

 

 Prowadzimy obsługę:

 • spółek cywilnych,
 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • podmiotów prawa handlowego,
 • spółek z o.o., jawnych i komandytowych.

 

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Te artykuły mogą cię zainteresować