Społeczne

1,7 mln zł za usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci w Kaliszu. Chodzi o dużą inwestycję drogową

2024-01-09 09:00:00 BK

Blisko 2000 ton śmieci zostały usunięte z miejsca budowy nowej inwestycji jaką jest droga łącząca ulicę Ks. Jolanty z Budowlanych. Koszt tych działań wyniósł blisko 1,7 mln. zł. Skąd wzięło się to wysypisko i czy nikt nie wiedział wcześniej o jego istnieniu?

fot. Kancelaria Prezydenta Miasta
fot. Kancelaria Prezydenta Miasta

Trwa budowa budowa drogi łączącej ul. Polną (od strony ul. Budowlanych) z ul. Księżnej Jolanty do ronda Na Trakcie Wieluńskim. Pod koniec maja 2023 roku inwestycje przejął wykonawca. Prace ruszyły w czerwcu ub.r. Drogowcy podczas działań natrafili na odpady, które trzeba było zutylizować. Radny Polski 2050 Eskan Darwich dopytywał, do kogo należały tereny, na których ujawniono śmieci, ile odpadów zostało usuniętych i jaki był koszt takich działań. Ponadto czy nikt nie wiedział o istnieniu wysypiska już na etapie prac projektowych? Czy Miasto skierowało zawiadomienie do prokuratury dotyczące nielegalnego składowiska? 

- Niezależnie od tego czy śmieci zostały ujawnione przed czy po rozpoczęciu prac, musielibyśmy ponieść jako miasto te koszty. Musieliśmy wywieźć śmieci by zapewnić trwałość nawierzchni. Śmieciu ujawnione zostały podczas wykonywania robót ziemnych - wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Krzysztof Gałka.

Jak wyjaśnia Miasto, ujawnione podczas prowadzonych prac budowlanych odpady komunalne zostały złożone na tym terenie najprawdopodobniej przed 1980 r. Zagadnienia dotyczące składowania odpadów komunalnych uregulowała jako pierwsza ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r. Wcześniej sprawy odpadów w określonym zakresie regulowały przepisy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31.01.1980 r. W okresie przed 1980 r. sprawy gromadzenia odpadów komunalnych nie były uregulowane przepisami z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Powszechną praktyką lat ubiegłych było składowanie odpadów komunalnych w zagłębieniach naturalnych powierzchni ziemi lub w miejscach po wyrobiskach surowców mineralnych (piasek, glina, żwir). - Obecnie więc w oparciu o ówczesny stan prawny oraz brak zachowanej dokumentacji, trudno wypowiadać się na temat legalności takiego postępowania, ocena taka jest niemożliwa. Ponadto, zwracam uwagę, że dla terenu, na którym prowadzone są obecnie prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Regionalnej Strefy Gospodarczej – Rypinek” uchwalony dnia 27.03.2003 r. uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr V/61/2003. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami: Budowlanych, Częstochowską i torami PKP. W zapisach planu występują tereny o funkcjach: UM - tereny o funkcji usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, UH - tereny o funkcji usługowo - handlowej , UO - teren o funkcji usługowej ( oświata ), PU - tereny o funkcji produkcyjnej i usługowej, Z - tereny zieleni urządzonej, KG - tereny komunikacji - ulica główna, KZ - tereny komunikacji - ulice zbiorcze, KL - tereny komunikacji - ulice lokalne, KD - tereny komunikacji - ulice dojazdowe. KK - teren komunikacji kolejowej, EE - tereny elektroenergetyki. Inwestycja drogowa w zdecydowanej części wykorzystuje korytarze drogowe przewidziane MPZP.

Działki, na których znajduje się składowisko śmieci, w dniu jego ujawnienia stanowiły własność Miasta. Inwestycja realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej ,,Specustawą”. Wydana w oparciu o Specustawę decyzja, zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) stanowi m.in. decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości w związku z wyznaczeniem linii rozgraniczających pas drogowy oraz skutkuje przejęciem prawa własności do gruntów wydzielonych i objętych liniami rozgraniczającymi celem włączenia w pas drogi publicznej. Zgodnie z wydaną decyzją ZRID teren przejęty pod pas drogowy stanowi własność Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu.

Z terenów objętych inwestycją wywieziono blisko 2000 ton odpadów komunalnych, które - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją - posiadają kod 200301. Łączny koszt wydobycia i utylizacji odpadów wyniósł 1.688.189,62 złotych. Koszty związane z zagospodarowaniem (utylizacją) odpadów poniesione zostały zgodnie z art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty wydobycia i wywozu jako koszt dodatkowy sfinansowany będzie ze środków przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej wykonująca dokumentację techniczną, nie stwierdziła zalegania śmieci komunalnych. Ujawniono je dopiero na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na stan prawny obowiązujący w okresie powstania składowiska - przypadający na okres przed 1980 r. - i wobec braku podstaw do wykazania, iż składowisko powstało jako nielegalne, Miasto Kalisz nie złożyło zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sprostowanie do artykułu „1,7 mln zł za usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci w Kaliszu"

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować