Konkurs HELIOS: czas trwania od 16.02 - do 18.02.2023 do g. 11:00

1. Do wygrania są 2 pojedyncze zaproszenia na Filmowy Poranek w kinie Helios.

2. Nagrody zostaną przyznane w oparciu o wybór jakościowy/ ocenę merytoryczną przez komisję konkursową złożoną z minimum dwóch osób z redakcji Calisia.pl, które wybiorą poprawne odpowiedzi spośród nadesłanych przez czytelników Calisia.pl. 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i czasie odbioru nagrody. 

4. Zwycięzcy wyrażają zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska w artykule opublikowanym na Calisia.pl z wynikami konkursu.

5. Do Konkursu stosują się Ogólne Warunki Wszelkich Konkursów na Calisia.pl - wymienione poniżej.

 

Ogólne Warunki Wszelkich Konkursów na Calisia.pl 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na Portalu Calisia.pl: zasady ich publikowania, emitowania i rozwiązywania.

§ 2

Organizatorem konkursów jest redakcja Portalu Calisia.pl. W przypadku konkursów sponsorowanych współorganizatorem konkursu jest fundator nagrody.

§ 3

1. Regulamin dotyczy wyłącznie konkursów publikowanych na Portalu Calisia.pl. Za treści publikowane w konkursach odpowiada redakcja Portalu. 

2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach pod artykułem konkursowym.

§ 4

W każdym publikowanym artykule konkursowym powinny być wymienione nagrody możliwe do zdobycia, sposób rozstrzygnięcia konkursu oraz termin jego rozwiązania. Nie ma możliwości uzyskania ekwiwalentu finansowego dla żadnej z nagród.

§ 5

1. W konkursie biorą udział osoby fizyczne, pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, które wysłały zgłoszenie konkursowe drogą mailową na adres wskazany w artykule. 

2. Zgłoszenie konkursowe musi spełniać wymagania formalne: 

- musi być wysłane na właściwy adres e-mail 

- właściwie zatytułowane

- w treści zawierać odpowiedź konkursową oraz imię i nazwisko wysyłającego zgłoszenie.

- osoba zgłaszająca się do konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jej nazwiska w wypadku uzyskania nagrody. Nazwisko może być usunięte w dowolnym momencie na prośbę zainteresowanego, zawierającą link do danego artykułu.

3. Udział w konkursach jest bezpłatny.

4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Portalu oraz współorganizatora.

5. W konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie konkursowe wysłane przez czytelnika Portalu. 

6. Wszystkie zgłoszenia, budzące zastrzeżenia redakcji Portalu co do autentyczności bądź uczciwości czytelnika nie będą brały udziału w konkursie. 

7. W konkursie nie biorą udziału zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie wyznaczonym przez redakcję w artykule.

§ 6

1. Wyłączne prawo do rozstrzygnięcia konkursu ma redakcja Portalu. O zwycięstwie w konkursie decyduje komisja konkursowa składająca się co najmniej dwóch osób z zespołu redakcyjnego Calisia.pl. Dokonuje ona oceny merytorycznej odpowiedzi nadesłanych na konkurs i wyłania zwycięzców oceniając odpowiedzi.

2. W przypadku rozwiązania konkursu zasadą „kto pierwszy ten lepszy” – wygrywa czytelnik, którego zgłoszenie konkursowe z prawidłową odpowiedzią jako pierwsze wpłynęło do redakcji. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

3. W przypadku rozwiązania konkursu drogą wyboru spośród prawidłowych odpowiedzi – konkurs wygrywa osoba, która została wybrana przez komisję konkursową, z listy wszystkich zgłoszeń konkursowych z prawidłową odpowiedzią. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

4. Lista osób nagrodzonych publikowana jest w dniu rozwiązania konkursu w artykule.

5. O sposobie odbioru nagród redakcja informuje zwycięzców drogą mailową.

6. Nagrodę może odebrać wyłącznie zwycięzca. Redakcja Portalu lub współorganizator może wymagać od zwycięzcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu ustalenia tożsamości.

§ 7

Redakcja Calisia.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osób nadsyłających zgłoszenia konkursowe innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.

§ 8

Redakcja Calisia.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursów.

§ 9

Redakcja Calisia.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu Calisia.pl oraz możliwości usuwania konkursów i zdjęć na Portalu Calisia.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 10

Calisia.pl jako organizator Konkursu, realizuje konkurs na mocy umowy podpisywanej z Fundatorem nagród lub nagrody.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl