Społeczne

III Sesja Rady Miasta Kalisza odbędzie się 19 czerwca

2024-06-16 16:00:00 UM Kalisz

W środę, 19 czerwca, o godz. 9:00 odbędzie się III Sesja Rady Miasta Kalisza. Radni będą obradować w ratuszu (sala recepcyjna). Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

fot. Przemysław Szczeblewski, PrzemoDronPhoto
fot. Przemysław Szczeblewski, PrzemoDronPhoto

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania:
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2023,
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2023:
- głosy radnych Rady Miasta Kalisza,
- głosy mieszkańców,
c) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok:
a) przedstawienie stanowisk stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
w zakresie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok i informacją o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
i objaśnieniami,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2023 rok,
3. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza:
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Kalisza,
b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2023 rok,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2023,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza,
4. określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
5. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kalisza,
6. ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Turystyki i Dziedzictwa Narodowego Rady Miasta Kalisza,
7. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Kalisza,
8. powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
9. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kalisza,
10. powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki i Dziedzictwa Narodowego Rady Miasta Kalisza,
11. zatwierdzenia wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
12. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r.,
13. skrócenia kadencji rad osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw,
14. wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
15. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
16. zmieniającej uchwałę nr LXXV/1092/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia
25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
17. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa,
18. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wrocławskiej 8-10 w Kaliszu,
19. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
20. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok,
21. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
i wykupu (I),
22. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
i wykupu (II),
23. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
i wykupu (III),
24. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
25. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
26. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
27. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043,
28. wystąpienia Miasta Kalisza ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
29. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej – Rypinek”,
30. odwołania radnego Marcina Strzelca z funkcji przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.

VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2023 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Punkt obywatelski.
XII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr III w dniu 19 czerwca 2024 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować