Kultura

Zgłoś kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza!

2019-07-02 13:30:00 red.

Organy administracji rządowej lub samorządowej, radni Rady Miasta Kalisza, instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców oraz kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, szkoły artystyczne oraz przedstawiciele mediów lokalnych do 10 września składać mogą wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”.

www.kalisz.pl
www.kalisz.pl

Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów wynika z zapisów uchwały Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

 

Samorząd Kalisza od 1999 roku z satysfakcją korzysta z ustawowego przywileju przyznawania ww. nagród. To wyraz uznania dla artystycznego potencjału i dorobku kaliskiego środowiska twórców oraz wkładu w zachowanie dziedzictwa narodowego. Nowelizacja obowiązujących przepisów branżowych i ogólnych uwarunkowała potrzebę zmiany uchwały Rady Miasta Kalisza i doprecyzowanie jej zapisów. 

 

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Kalisza mają charakter finansowy i mogą być przyznawane artystom indywidualnym lub podmiotom zbiorowym. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne lub prawne mające związek z Kaliszem poprzez miejsce zamieszkania, siedzibę, miejsce dokonań artystycznych bądź podejmowaną tematykę, a których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego miasta. 

 

Podstawą przyznania ww. nagród jest ocena osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym sezonie kulturalnym lub ocena całokształtu działalności twórczej. Nagrody finansowe przyznawane są za osiągnięcia w sezonie kulturalnym trwającym od dnia 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana. 

 

Wyróżnia się następujące kategorie nagród: muzyka, sztuki wizualne, teatr i film, taniec, bibliotekarstwo, muzealnictwo, animacja kultury, działalność literacka i wydawnicza, popularyzacja 

i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie kultury.

 

W uznaniu działań wspierających aktywność kulturalną oraz działań promujących artystów i wydarzenia artystyczne, Prezydent Miasta Kalisza ma również możliwość nadania honorowego tytułu „Mecenas Kultury”. Nadanie tego tytułu nie ma charakteru nagrody finansowej. 

 

Rekomendacje przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, w godz. 7.30 – 15.30.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8

Zapraszamy do składania rekomendacji.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ