Społeczne

XVII Sesja Rady Miasta Kalisza

2019-11-20 12:00:00 red.

Zapraszamy do udziału w XVII Sesji Rady Miasta Kalisza, która odbędzie się w czwartek, 28 listopada, o godz. 9.00, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.

kalisz.pl
kalisz.pl

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad:

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Złożenie ślubowania przez radnych.
III. Propozycje zmian porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokołów XV i XVI Sesji Rady Miasta Kalisza.
V. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VI. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza:
1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza.
VII. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza:
1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. ustanowienia roku 2020 w Kaliszu Rokiem Rodziny Fibigerów,
2. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+,
3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”,
4. uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią,
5. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II”,
6. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Poligonowa”,
7. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”,
8. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
9. uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023,
10. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu,
12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu w czteroletnie
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w czteroletnie
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,
14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu,
15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w czteroletnie
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu,
16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w Kaliszu w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu,
17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 9
w Kaliszu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące – Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu,
18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Plastycznego
im. Tadeusza Kulisiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Kaliszu w Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu,
19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
Nr 2 im. Generała Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Generała Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica w Kaliszu,
21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
Nr 4 im. księdza Józefa Sieradzana w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. księdza Józefa Sieradzana w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu,
22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego Nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK
w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Specjalne Nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu,
23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu,
24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu
w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu,
25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlano-Elektrycznego im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu,
26. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu,
27. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu,
28. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kaliszu,
29. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy
ul. Handlowej 9,
30. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez osoby bezdomne, dla których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo,
31. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania
w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
32. ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
33. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r.,
34. ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
35. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020,
36. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
37. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe,
38. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
39. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
40. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na Prezydenta Miasta Kalisza,
41. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
42. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
43. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
44. ustalenia składu osobowego Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.

IX. Przyjęcie:
- informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019,
- informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

X. Odpowiedzi na interpelacje.
XI. Interpelacje.
XII. Zapytania radnych.
XIII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIV. Punkt obywatelski.
XV. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XVII w dniu 28 listopada 2019 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

 

 * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ