Polityka

XV Sesja Rady Miasta 24 października

2019-10-16 15:30:00 red

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza w czwartek 24 października o godz. 9.00 odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Kalisza w trakcie, której radni zdecydują m.in. o ustaleniu Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu oraz uchwaleniu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030”.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1. uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”,

2. ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu,

3. uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030”,

4. zmieniającej uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielenia i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiące własność Miasta Kalisza,

5. wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

6. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

7. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

9. odwołania z funkcji ławnika pana Ireneusza Marczyńskiego,

10. stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.

 

VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2018 rok.

 

VII. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych złożonych
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz za 2018 rok, a także pracowników samorządowych za 2018 rok.

 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje.

IX. Interpelacje.

X. Zapytania radnych.

XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XII. Punkt obywatelski.

XIII. Zamknięcie obrad.

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XV w dniu 24 października 2019 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ