Polityka

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w czwartek

2019-08-07 09:38:18 red

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza w czwartek 8 sierpnia o godz. 12.00 odbędzie się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kalisza w trakcie, której radni zdecydują m.in. o metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Porządek obrad:

I. Otwarcie posiedzenia. 
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2. uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
3. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza,
5. uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
7. uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8. uchylenia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
11. zmieniającej uchwałę w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw.

III. Zamknięcie obrad.


Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XIII w dniu 8 sierpnia 2019 r.,
www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ