Trwa VIII Sesja Rady Miasta Kalisza

2019-04-25 09:00:00 red

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza trwa VIII Sesja Rady Miasta Kalisza w trakcie, której radni zdecydują m.in. o nadaniu Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, przyznaniu Nagrody Miasta Kalisza oraz nadaniu statutów dla sołectw Dobrzec, Sulisławice i Sulisławice Kolonia.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Porządek obrad:

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza,
2. przyznania Nagrody Miasta Kalisza,
3. nadania Statutu Sołectwu Dobrzec,
4. nadania Statutu Sołectwu Sulisławice,
5. nadania Statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia,
6. ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza,
7. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok,
8. udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
9. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
10. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza,
11. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności,
13. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
14. podziału obszaru miasta Kalisza na sektory,
15. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych
z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony,
16. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
17. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
18. rozpatrzenia skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza,
19. zatwierdzenia Wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.

VI. Przyjęcie:
- raportu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
- oceny zasobów pomocy społecznej za 2018.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Punkt obywatelski.
XII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr VIII w dniu 25 kwietnia 2019 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ