Społeczne

Trwa LVIII Sesja. Czy radni przegłosują podwyżki przedstawione przez prezydenta Kinastowskiego?

2022-11-24 09:00:00 red

O godzinie 9:00 w sali recepcyjnej rozpoczęła się LVIII Sesja Rady Miasta Kalisza. Podczas posiedzenia radni zdecydują czy wprowadzone zostaną podwyżki za zajęcie pasa drogowego, za postój w Strefie Płatnego Parkowania oraz stawek podatku od nieruchomości.

zdjęcie ilustracyjne/www.kalisz.pl
zdjęcie ilustracyjne/www.kalisz.pl

Porządek obrad

LVIII Sesji Rady Miasta Kalisza

w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 9.00

 

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu LVII Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

 

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

2. przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby,

3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza,

4. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,

5. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów,

6. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

8. utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu,

9. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu,

10. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza,

11. ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,

12. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

13. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje,

14. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

 

VI. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej.

 

VII. Przyjęcie:

- informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisza za rok szkolny 2021/2022,

- informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje.

IX. Interpelacje.

X. Zapytania radnych.

XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XII. Punkt obywatelski.

XIII. Zamknięcie obrad.

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LVIII w dniu 24 listopada 2022 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować