Sport

Randka w Aquaparku - konkurs

2020-02-12 13:24:39 Błażej Krawczyk

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu "Randka w aquaparku", który został ogłoszony na stronie miasta Kalisza na portalu społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/um.kalisz/

konkurs
konkurs

REGULAMIN KONKURSU „RANDKA W AQUAPARKU”

1. Organizatorami konkursu „Randka w Aquaparku”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miasto Kalisz, z siedzibą przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu oraz Aquapark Kalisz sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sportowej 10, zwani dalej „Organizatorami”.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 12 lutego 2020 r. w momencie opublikowania posta konkursowego, czyli o godzinie 13:00 i będzie trwać do 13 lutego 2020 do godziny 13:00.

3. Celem Konkursu jest promocja Kalisza.

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

6. Konkurs odbędzie się na stronie Kalisz. Dopisz swoją historię. na Facebooku: https://www.facebook.com/um.kalisz/(Link do innej strony)

7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku i najpóźniej 12 lutego 2020 roku uzyskają pełnoletność, a 14 lutego pojawią się w ratuszu, żeby odebrać voucher konkursowy. Wyłączeni z konkursu są pracownicy Urzędu Miasta Kalisza oraz Aquapark Kalisz sp. z o.o.

8. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego na stronie Kalisz. Dopisz swoją historię. na Facebooku.

9. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

10. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma zaproszenie na „Randkę w Aquaparku” - bezpłatny, trzygodzinny pobyt dla dwóch osób w Kaliskim Parku Wodnym z dostępem saunarium i hali basenowej. Nagrodę należy zrealizować najpóźniej 29 lutego 2020 roku. W przypadku niezrealizowania nagrody po tym terminie, nagroda przepada.

11. Pozostałe osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi, otrzymają nagrody pocieszenia.

12. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego Komentarza.

13. O sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na Facebooku.

14. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez Organizatorów i których treść nie będzie związana z tematem Konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.

15. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Kalisza i Aquapark Kalisz sp. z o.o., w celu realizacji Konkursu w zakresie imię, nazwisko i wizerunek.

16. Uczestnik oświadcza, że w przypadku zwycięstwa w Konkursie, wyrazi zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl(Link do innej strony) oraz na stronie Kalisz. Dopisz swoją historię. na Facebooku: https://www.facebook.com/um.kalisz/(Link do innej strony) i AQUAPARK KALISZ na Facebooku: https://www.facebook.com/AQUAPARKKALISZ/(Link do innej strony) .

17. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kalisza jest: Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, a przetwarzanych w Aquapark Kalisz sp. z o.o. jest Aquapark Kalisz sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz.

18. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędzie Miasta Kalisza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kalisza za pomocą adresu iod@um.kalisz.pl lub Inspektorem Ochrony Danych w Aquapark Kalisz sp. z o.o. za pomocą adresu iod@park-wodny.kalisz.pl .

19. Administratorzy danych osobowych – Prezydent Miasta Kalisza i Aquapark Kalisz sp. z o.o. – przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w punkcie 15.

20. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej punktach 15 i 16.

21. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 16, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

22. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w 16., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

23. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

24. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

25. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Kalisza Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

26. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

27. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ