Biznes

Przedsiębiorco! Czy znasz ten twórczy sposób na kryzys?

2022-11-21 07:30:00 reklama@calisia.pl

Chyba każdy się zgodzi, że mamy obecnie najpoważniejszy kryzys od dekad. Wzrastającą inflację  odczuło już wiele przedsiębiorstw większości z branż.  Jak wynika z danych FilaryBiznesuPl, od stycznia do października 2022 r. zakończyło działalność 98 tys. jednostek. Na luty 2023 roku prognozuje się inflację w wysokości powyżej 20%.

LEM
LEM

Jak przetrwać w kryzysie? Jest to możliwe w przypadku efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego w synergii z kapitałem innowacji. W kryzysie dobrze jest wykazać się szczególną innowacyjnością oraz zmianą działania. Tę zmianę stanowi zastosowanie wybranych zasad zapewnienia jakości, metod oraz narzędzi zarządzania jakością. To jedna z szans, aby wyjść z kryzysu obronną ręką, z jednoczesną możliwością wybicia się na rynku lokalnym po jego zakończeniu.

 

Strategie Sprawnego Działania (SSD)

Szczególnie w kryzysie liczy się sprawność działania. Sprawność odnosi się do dobrej jakości działalności. Jak dotąd opracowanych zostało kilka metod zarządzania jakością. Zalicza się do nich: ISO, TQM, TQC, a także:

 • KAIZEN – sposób codziennego myślenia i działania w nawiązaniu do pozytywnych emocji. Koncepcja motywuje do wykorzystanie każdej okazji do poprawy sprawności działania.
 • Lean – poprawianie sprawności w działaniach produkcyjnych i usługowych poprzez eliminację lub zmniejszanie marnotrawstwa, a także kontrolę przepływu wartości dodanej.
 • Six sigma – metoda, która polega na pozyskiwaniu danych celem dążenia do najlepszej jakości. Kluczem jest w niej identyfikacja błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Identyfikacja następuje na podstawie mierników zarówno jakościowych, jak i ilościowych – z zastosowaniem analizy statystycznej w programie MiniTab.

Wymienione wyżej SSD to nieco inna wiedza i różny poziom zaangażowania, jednak wspólny cel – polepszenie jakości działania. Te ostatnie metody stanowią o poprawie jakości nie tylko w strukturze operacyjnej, a również stanowią o zmianie w działaniu w obszarze zarówno zawodowym, jak
i prywatnym.

 

Lean Six Sigma jako twórcze działanie

Lean to filozofia działania, która rozwinęła się na podstawie systemu produkcji firmy Toyota. Lean to uszczuplenie procesów zachodzących w firmie celem zmniejszenia kosztów. Ważne jest przy tym dbanie o jakość produktu czy usługi oraz efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim. Zatem prowadzenie działalności z uwzględnieniem wielu ważnych aspektów jest sztuką działania.

Z uwagi na to, Lean w połączeniu z analizą danych Six Sigma2, w mojej opinii, można potraktować jako twórcze działanie udoskonalające, przynoszące niewymierne skutki w czasie kryzysu. Daje to bowiem szansę na znalezienie twórczych rozwiązań ograniczających koszty. W takim okresie jak dziś liczy się szczególnie kreatywność, spryt oraz transparentność. Lean oraz Six Sigma, jako silne połączenie przynosi eliminację strat i marnotrawstwa, wzmacniając przy tym procesy do tworzenia wartości dodanej przy minimalizacji niedogodności. Trzeba dodać, iż koncepcja ta jest bazą do rozwoju wciąż słabo rozwiniętego w Polsce sektora kreatywnego.

Nowa fala w zarządzaniu

Od lat 80, kiedy pojawiły się nowe potęgi gospodarcze, jak Japonia, Korea Południowa, Tajwan czy Singapur - rozpoczęła się nowa fala w zarządzaniu.

Nową falę cechuje działanie na rzecz doskonałości, a firmy doskonałe to takie, które mają długą tradycję w odnoszeniu sukcesów lub robią rzeczy, które odróżniają je od innych firm w sposób systematyczny.

Jak pisze S. Świątek, w nowej fali zauważalne jest odejście do systemu normatywno-nakazowego w zarządzaniu, ze szczególną identyfikacją:

 • Przedsiębiorczości
 • Inicjatywy
 • Kreatywności pracowników
 • Kultury organizacji

Wszystko powyższe zachodzi przy zachowaniu ram strategii, systemu i struktury organizacji, a także jej kadr, umiejętności, stylu zarządzania, podzielanych wartości. Ważne jest przy tym podejście sytuacyjne, a więc także takie z wykorzystaniem metod eksperymentu (np. DoE – metoda projektowania eksperymentów), także tych z wykorzystaniem Lean Six Sigma, bowiem zgodnie z nazwą programu dokumentalnego BBC poświęconego sukcesowi gospodarczemu i jakościowemu Japonii po II wojnie światowej, który stanowił początek nowoczesnego podejścia do jakości  w USA oraz Europie: „Jeśli Japonia potrafi, to dlaczego my nie potrafimy”.

 

Lean Effective Management (LEM)

Lean Effective Management LEM   to połączenie szczupłego zarządzania z zasadami efektywności, które ma na celu usprawnienie procesów poprzez redukcję marnotrawstwa. To zarządzanie, które monitoruje informacje o rezultatach podjętych działań Lean Six Sigma.

Na podstawie informacji o zachodzących w firmie procesach, a także najlepszych efektach produkcji,  dystrybucji, sprzedaży czy promocji tworzony jest Kodeks LEM firmy. Kodeks kreuje prawa autorskie firmy, co zwiększy jej wartości niematerialne i prawne. Jak już nadmieniłam wyżej, w XXI wieku zależy nam, aby procesy, zarówno te w pracy, jak i w życiu prywatnym, przebiegały szybko, sprawnie, bezbłędnie, po niskim koszcie (szczególnie przy obecnej inflacji). Z tego powodu rozważania nawiązujące do LEM są dziś na miejscu. Stworzenie Kodeksu LEM jest innowacyjnym pomysłem na czasie. 😊

Innowacyjność oraz dobre planowanie mogą pokonać największe trudności.

 

Na koniec dodam, iż w nawiązaniu do LEM opracowałam również projekt „LEMka w Żywiole Oszczędzania”. Z intencją wyrobienia u dzieci nawyku oszczędzania, unikania marnotrawstwa, a także ochrony środowiska  oraz wyrabiania w nich upodobania do sztuki, wydałam twórczy notes „LEMka w Żywiole Oszczędzania”. O tym napiszę w kolejnym artykule. Notes jest obecnie dostępny na Allegro, a wkrótce będzie dostępny w sprzedaży także na stronie www.lem24.com

Monika Zadłużna – badania i projekty

MISJA FIRMY: działalność B+R,  pomoc w opracowaniu działań twórczych (nowych produktów, procesów i usług, wprowadzeniu zmian / udoskonaleń)  celem rozwoju na rynku.

Specjalizuje się w: 

 • Analiza działalności, analiza danych z zastosowaniem programu MiniTab, identyfikacja kluczowych problemów
 • Opracowanie projektu zmiany
 • Opracowanie projektu Lean Six Sigma – ograniczenie strat oraz marnotrawstwa
 • Szkolenia tematyczne
 • Opracowanie oraz wydanie innowacyjnego Kodeksu LEM firmy
 • Opracowanie oraz wydanie notesu, kalendarzy z zasadami LEM

www.lem24.com

kontakt. 509 778 272, mzadluzna@op.pl


Bibliografia:

Hamrol A., Strategie i praktyki sprawnego działania : lean, six sigma i inne, PWN, Warszawa 2018.

Świątek S., Proces akceptacji koncepcji lean six sigma w organizacji, Poltex, Warszawa 2021.

Zadłużna M., praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Jan Fazlagić: Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora energetycznego, UEP, Poznań 2016.

https://filarybiznesu.pl/ile-firm-zamknelo-dzialalnosc-w-2022/a17642 z dn. 15.11.2022 r.

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Te artykuły mogą cię zainteresować