Społeczne

Miasto zachęca do wymiany pieców. Kto może ubiegać się o dotację i jakie dokumenty są wymagane?

2020-01-22 18:00:00 BK/UM Kalisz

Do końca października 2020 mieszkańcy mogą ubiegać się o dotację na wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Wynosi ona 5 tys. Program ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Podczas trzech ostatnich lat kaliszanie zlikwidowali ponad 1100 pieców. Miasto na ten cel przeznaczyło już łącznie ponad 3 mln złotych.

zdjęcie ilustracyjne Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne Calisia.pl

W 2017 roku w Kaliszu zlikwidowano 331 pieców, a dotacja wyniosła łącznie 968 400,17 zł. W 2018 rok – 363 piece, dotacja 1 311 725,95 zł, a w 2019 roku – 419 pieców, kwota dotacji to 1 449 041,86. łącznie w latach 2017-2019 wymieniono 1113 pieców i udzielono dotacji w kwocie 3 729167,98 zł.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym właściciele, współwłaściciele, najemcy nieruchomości mieszkalnych, osoby prawne, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji wynosi 80% wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup urządzeń grzewczych, jednak nie więcej niż 5.000 zł liczonych za każde trwale zlikwidowane źródło emisji opalane paliwem stałym.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości bądź lokalu, zasilanych paliwem stałym lub biomasą. Należy zaznaczyć, że dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione na zakup urządzeń grzewczych - piec + grzejniki).

Dotacja przekazywana jest wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji, czyli jako refundacja faktycznie poniesionych kosztów.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek, wraz z kompletem dokumentów, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza (na pierwszym piętrze ratusza, pokoju nr 30 i 32) do 30 października br.

Do wniosku należy dołączyć: - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- zgodę właściciela lub zarządcy budynku na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
- oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
- dowody księgowe (faktury, rachunki) potwierdzające koszty poniesione w danym roku budżetowym lub w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, 
- aktualną umowę odpowiednio z dostawcą: gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego;

Wymiana pieców na ekologiczne regulowana jest Uchwałą Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wniosek, regulamin oraz uchwała dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Ratusz, 1. piętro, pokój nr 30, tel. (0-62) 76 54 408) lub na stronie internetowej www.kalisz.pl  w menu górnym dla mieszkańców –> ochrona powietrza.

 

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ