Jak zamknąć 2018 rok, aby wszystkie cyfry się zgodziły? Weź udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych!

2018-11-12 06:55:00 reklama@calisia.pl

Bycie księgowym to odpowiedzialna praca, wymagająca ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy. Zmieniające się przepisy nie ułatwiają życia księgowym, ani przedsiębiorcom… ale jest na to sposób! Weź udział w szkoleniu BILANS 2018! W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu w okresie listopad 2018 – luty 2019 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2018 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo – księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

BILANS 2018 – przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym.

Najbliższe szkolenie w Kaliszu jest planowane od 26 listopada i obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godzin), w trakcie których zostaną zrealizowane najbardziej istotne tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych – czyli wszytsko to, by z sukcesem rozliczyć rok 2018.

Podczas szkolenia będą omawiane takie aspekty księgowania jak:

- Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego
- Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek od towarów i usług.

Chcesz się zapisać? Nic trudnego!

Bilans 2018 formularz zgłoszeniowy pdf – kliknij, pobierz, wpisz swoje dane i gotowe!

Cena to jedynie 870 zł od osoby, a 820 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zachęcamy także do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Informacje można uzyskać także w Oddziale Stowarzyszenia w Kaliszu ul. Czaszkowska 1A lok.E; tel. /fax 62 757-33-37; E-mail: kalisz@skwp.pl

Poniżej prezentujemy szczegółowy
PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2018 w dniach 26-29.11.2018r.

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.)

1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych. 
2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
3. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe. 
4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. 
6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
7. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
8. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. 
9. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach. 
10. Bilans – zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu bilansu.
11. Rachunek zysków i strat – zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału, zasady sporządzania i prezentacji, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także rachunku zysków i strat jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu rachunku zysków i strat.
12. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości. 
13. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.   
14. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego, najczęstsze nieprawidłowości.
15. Informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro. 
16. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe, rozszerzony obowiązek raportowania danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
17. Inne obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa bilansowego.
18. Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
19. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego.
20. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h).

1. Kwalifikowanie przychodów do właściwego źródła przychodów w CIT.
2. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.
3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń. 
4. Korekta przychodów, w tym na przełomie lat podatkowych.
5. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia problemowe.
6. Zasady kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów do prawidłowego roku podatkowego.
7. Roboty w toku – zasady rozpoznawania kosztów. 
8. Koszty finansowania dłużnego i  niedostateczna kapitalizacja. 
9. Koszty usług niematerialnych.
10. Korekta kosztów uzyskania przychodów.
11. Podatek u źródła – zagadnienia problemowe oraz obowiązki sprawozdawcze (porównanie obowiązków w PIT i CIT).
12. Zakres i zasady sporządzania informacji PIT-8C. 
13. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych.
14. Zasygnalizowanie najistotniejszych zmian od 2019 r.

3) PODATEK VAT  – podsumowanie roku 2018 oraz zmiany od roku 2019 (7h)
1. Podzielona płatność – teoria i praktyka. 
2. Weryfikacja kontrahenta w związku z odliczeniem podatku naliczonego.
3. Ograniczone odliczenie VAT w przypadku samochodów osobowych oraz jednorazowa korekta podatku naliczonego; 
4. Odliczenie częściowe i roczna korekta podatku naliczonego. 
5. Zmiany w podatku VAT od roku 2019, m.in.:
- zasady opodatkowania bonów, 
- zmiany w zakresie „ulgi na złe długi”, 
- ułatwienia w zakresie zwrotów na rachunek bankowy, 
- kasy on – line
- zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących 
- ograniczenie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, 
- ograniczenie zwolnienia podmiotowego, 
- pierwsze zasiedlenie, 
- przywracanie rejestracji podatnika po wykreśleniu z urzędu, 
- zmiany w zakresie faktur VAT-RR, w tym dotyczące odliczenia, 
bezpodstawne wzbogacenie w podatku VAT
6. Ważniejsze orzeczenia sądowe oraz interpretacje indywidualne w zakresie VAT.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ